Voor sportaanbieders

Sportaanbieders spelen in de gemeente Veendam een hele belangrijke rol. Sportaanbieders verbinden mensen door alle lagen en leeftijden van de bevolking en brengen mensen letterlijk in beweging. Zo winnen we veel met sport! Door een veranderende maatschappij staan sportverenigingen voor veel uitdagingen. Team Sport probeert sportverenigingen zo goed mogelijk te ondersteunen door themabijeenkomsten/scholingen te organiseren, te inspireren, informatie te delen, sportverenigingen en andere partners met elkaar te verbinden en vraaggericht mee te denken bij specifieke vraagstukken. Op deze pagina vind je meer informatie over de volgende onderwerpen:

Subsidiemogelijkheden

De gemeente Veendam subsidieert activiteiten van uiteenlopende instellingen, waaronder ook sportverenigingen. De sportsubsidies worden beoordeeld op basis van Algemene Subsidieverordening Gemeente Veendam en de Beleidsregels Sport. De sportsubsidies hebben als doel om bij te dragen aan het verbeteren van sportbeoefening en sportbeleving in de gemeente Veendam. Sportverenigingen in de gemeente Veendam kunnen een eenmalige subsidie aanvragen voor de organisatie van sportevenementen en/of een jaarlijkse sportsubsidie. De aanvraag voor de jaarlijkse sportsubsidie dient voor 1 oktober ingediend te zijn. Verenigingen zijn zelf verantwoordelijk voor een tijdige en volledige aanvraag.

Een sportsubsidie kan aangevraagd worden via het aanvraagformulier. Deze is te vinden op de website van de gemeente Veendam.

Ondersteuning en advies

Veendam Beweegt ondersteunt sportverenigingen graag om ook in de toekomst vitaal en veilig te blijven. Actuele informatie over bijvoorbeeld subsidiemogelijkheden, regelgeving en sportstimuleringsprojecten wordt actief naar verenigingen gemaild en op deze website via de nieuwsberichten geplaatst. Om sportverenigingen met elkaar in contact te brengen en kennisdeling te stimuleren wordt minimaal één keer per jaar een verenigingsbijeenkomst georganiseerd. De verenigingsbijeenkomsten zijn verschillend van opzet. Het kan een bijeenkomst zijn met een aantal centrale thema’s, maar het kan ook een bijeenkomst zijn met verschillende keuze workshops.

Daarnaast kunnen verenigingen ook altijd bij Veendam Beweegt terecht voor ondersteuning op maat over bijvoorbeeld de volgende thema’s:

 • Ledenwerving- en behoud
 • Accommodatie (waaronder de gezonde sportkantine, verbouw, duurzaamheid)
 • Vrijwilligersbeleid
 • Organisatie (waaronder wet- en regelgeving, communicatie, sport & maatschappij)
 • Veilig sportklimaat

Gezonde sportomgeving

Sporten leidt tot een toename van fitheid. Een gezonde omgeving bij de sportverenigingen hoort daarbij!
‘Veendam Beweegt!’ haakt aan bij de speerpunten uit de Nota Gemeentelijke Gezondheidsbeleid 2021-2026. Deze speerpunten zijn:

 • de rookvrije omgeving
 • bewegen, gezond eten en gezond gewicht
 • mentale veerkracht van jong en oud

Sportverenigingen kunnen op basis van drie thema’s heel concreet een bijdrage leveren aan een gezonde sportomgeving in de gemeente Veendam.

Rookvrije sportomgeving

Roken en sporten gaan niet samen. Zorg daarom voor een rookvrije sportvereniging. De meerderheid van de leden en vrijwilligers zal achter deze keuze staan.
Op de website Rookvrije Generatie zijn handige tips en materialen te vinden die kunnen helpen.

Gezonde sportkantine

Bij bewegen en sporten hoort gezonde voeding. Hoe maak je het voor sporters aantrekkelijk om hun gezonde leefstijl door te zetten in de sportkantine, liefst zonder dat het de vereniging iets kost? De keuze voor gezond eten en drinken kun je makkelijker en aantrekkelijker maken. Hoe maak je een sportkantine gezond? Het Voedingscentrum heeft voor sportverenigingen en kantinebeheerders de Richtlijnen Gezondere Kantines opgesteld. 

Alcohol en sport

Bij het schenken van alcohol binnen de sportvereniging komt verantwoordelijkheid kijken. Alcohol is een speciaal product. Je kunt ervan genieten, maar het brengt ook risico’s met zich mee. Daarom zijn er regels over het schenken ervan. Deze regels staan in de Drank- en Horecawet. Het is van belang dat ook sportverenigingen hun verantwoordelijkheid hier in nemen.
Zo moet er binnen elke sportvereniging tijdens het schenken van alcohol altijd iemand aanwezig zijn met kennis van de wet- en regelgeving rondom alcohol. Deze kennis kan officieel behaald worden door de cursus Sociale Hygiëne of door de e-learning Verantwoord Alcohol Schenken. Het advies is om iedereen binnen de vereniging die achter de bar staat de e-learning Verantwoord Alcohol Schenken te laten volgen. Handige hulpmiddelen en tips en een link naar de e-learning Verantwoord Alcohol Schenken zijn de vinden op de pagina Alcohol en Sport.

de vijf stappen van high 5 afgebeeld
1. hoe maken we onze vereniging veilig
2. wat kan beter
3. wie doet er mee
4. wat spreken we af
5. hoe houden we elkaar scherp

Veilig Sportklimaat

Sporten in een veilige omgeving zou voor iedereen vanzelfsprekend moeten zijn. Sportverenigingen kunnen hier aan bijdragen door verschillende maatregelen te nemen. Het Centrum Veilige Sport Nederland heeft de mooie tool genaamd “High 5! Op naar een veilige sportcultuur” ontwikkeld. Dit 5-stappenplan helpt sportverenigingen bij het optimaliseren van het sportklimaat. Meer informatie over het stappenplan en bijbehorende acties is te vinden op de website van Centrum Veilige Sport Nederland.
Twee concrete acties die Veendam Beweegt graag stimuleert zijn:

 • het verplicht stellen van een Verklaring Omtrent Gedrag voor alle vrijwilligers;
 • het aanstellen van een Vertrouwenscontactpersoon binnen de club.

Verklaring Omtrent Gedrag

Voor een veilig sportklimaat is het belangrijk om te werken met betrouwbare vrijwilligers. Het is goed om vrijwilligers en/of medewerkers te verplichten om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te tonen. Hierdoor kun je als club de kans op grensoverschrijdend gedrag verkleinen. Het vermindert de kans dat personen, die eerder in de fout zijn gegaan, een functie bij de sportvereniging kunnen uitoefenen. Een VOG staat ook wel bekend als een bewijs van goed gedrag.
Wij raden sportverenigingen aan om de (beoogde) vrijwilligers altijd te laten screenen op hun verleden. Door VOG’s te laten overleggen geeft de vereniging aan de leden, ouders van leden en vrijwilligers het signaal af sociale veiligheid belangrijk te vinden en hiervoor haar verantwoordelijkheid te nemen. Een sportvereniging met sportaanbod voor kwetsbare doelgroepen kan gebruik maken van de regeling gratis VOG. Via deze regeling is het voor sportverenigingen mogelijk om de VOG’s kosteloos voor haar beoogde vrijwilliger(s) klaar te zetten. Alle informatie over de Regeling Gratis VOG voor sportverenigingen is te vinden op de website van Centrum Veilige Sport Nederland.

Vertrouwenscontactpersoon (VCP)

Binnen de sportvereniging moet iedereen zich prettig en veilig kunnen voelen. Bewust of onbewust kunnen er situaties ontstaan waardoor leden of vrijwilligers zich ongemakkelijk voelen. Mede doordat men elkaar binnen een vereniging (veelal) goed kent zijn sommige situaties moeilijk te bespreken; denk hierbij aan onderwerpen als pesten, seksuele intimidatie of criminaliteit. Dit kan ook voorkomen bij sporters onderling. Voor dit soort situaties is het belangrijk dat er binnen de vereniging een vertrouwenscontactpersoon beschikbaar is. De vertrouwenscontactpersoon is geen hulpverlener en doet geen onderzoek in de vereniging bij incidenten. Een vertrouwenscontactpersoon biedt een luisterend oor, geeft raad en kan doorverwijzen naar de juiste hulp.
Om Vertrouwenscontactpersoon te worden dien je een cursus te volgen. Deze cursus bestaat uit een online module + een contactbijeenkomst van één of twee dagdelen. Meer informatie over de cursus is te vinden op website sportopleidingen.nl.

Jeugdfonds Sport & Cultuur

zwart blauw logo Jeugdfonds sport en cultuur

Wanneer er thuis te weinig geld is om de contributie te betalen kunnen ouders/verzorgers een aanvraag laten indienen bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Het is belangrijk dat sportaanbieders van deze mogelijkheid op de hoogte zijn zodat ouders/verzorgers hierop gewezen kunnen worden. Om de bekendheid van het fonds te vergroten kun je als sportaanbieder het volgende doen:

 • Zorg dat de informatie over het Jeugdfonds Sport & Cultuur duidelijk op de website van de club vermeld staat, bij voorkeur bij het onderwerp ‘Lid worden’. Deze informatie kan opgevraagd worden via veendambeweegt@veendam.nl
 • Als het bestuur op de hoogte is van de mogelijkheden van het fonds kunnen eventuele nieuwe leden hierop gewezen worden door bijvoorbeeld de secretaris of penningmeester.
 • Beschikt de club over een eigen accommodatie? Er zijn posters en flyers beschikbaar ter promotie, deze kunnen aangevraagd worden via Veendam Beweegt en opgehangen worden bij de entree en in de kantine.
 • Ouders/verzorgers kunnen niet zelf een aanvraag indienen maar dit moet gedaan worden door een intermediair, een soort tussenpersoon. Ouders/verzorgers uit de gemeente Veendam kunnen contact opnemen met de medewerkers van Veendam Beweegt voor het indienen van een aanvraag.