Sportbeleid

Naast het verhogen van de sportparticipatie en het exploiteren van de sportaccommodaties houdt team sport zich ook bezig met het sportbeleid. Wat zijn de trends, waar moet op ingespeeld worden en hoe ziet sport er in de toekomst uit in de gemeente Veendam. Om hier richting aan te kunnen geven zijn verschillende beleidsstukken opgesteld waaronder een Sportnota en een Lokaal Sportakkoord.

Sportnota

In de programmabegroting van 2019 is vastgesteld dat de Sportnota ‘Sport op waarde geschat’ herijkt moest worden. In de nieuwe nota wordt richting gegeven aan de onderwerpen accommodatiebeleid, verenigingsondersteuning en sportstimulering. Na vaststelling van de sportnota wordt deze hier zo snel mogelijk gepubliceerd.

Lokaal Sportakkoord

In de zomer van 2018 is het Nationaal Sportakkoord gesloten met als hoofddoel om zoveel mogelijk mensen met plezier te laten sporten en bewegen. Daarin zijn de volgende zes ambities geformuleerd: 

  1. Inclusief sporten & bewegen;
  2. Duurzame sportinfrastructuur;
  3. Vitale sport- en beweegaanbieders;
  4. Positieve sportcultuur;
  5. Jeugd vaardig in beweging;
  6. Topsport die inspireert.

In het najaar van 2019 heeft de gemeente Veendam de intentieverklaring getekend waarmee de ambitie werd uitgesproken om een lokaal sportakkoord te realiseren. Een Lokaal Sportakkoord is een set van afspraken tussen gemeente, sportaanbieders en maatschappelijke partners. Deze afspraken worden gemaakt vanuit een gezamenlijke visie en worden zo concreet mogelijk geformuleerd, zodat het aanzet tot uitvoering. 

Tijdens de kick-off hebben geïnteresseerden meegedacht over de invulling van het Lokaal Sportakkoord in de gemeente Veendam. Naar aanleiding van deze bijeenkomst is besloten om de komende jaren in te zetten op de volgende thema’s:

  1. Inclusief sporten & bewegen;
  2. Vitale sport- en beweegaanbieders;
  3. Jeugd vaardig in beweging.

Deze drie gekozen deelthema’s zijn tijdens centrale werksessies verder uitgewerkt en de concrete acties zijn te lezen in het Lokaal Sportakkoord.