Sportbeleid

Naast het verhogen van de sportparticipatie en het exploiteren van de sportaccommodaties houdt team sport zich ook bezig met het sportbeleid. Wat zijn de trends, waar moet op ingespeeld worden en hoe ziet sport er in de toekomst uit in de gemeente Veendam. Om hier richting aan te kunnen geven zijn verschillende beleidsstukken opgesteld waaronder een Sportnota en een Lokaal Sportakkoord.

Sportnota

Op 08 maart 2021 is tijdens de openbare vergadering van de raad van de gemeente de sportnota “Samen brengen we Veendam in beweging” 2021-2026 vastgesteld. Een samenvatting van de inhoud van de sportnota vindt u hieronder. Bent u nieuwsgierig naar de complete sportnota? Neem dan contact op met Veendam Beweegt via veendambeweegt@veendam.nl.

Samenvatting Sportnota “Samen brengen we Veendam in beweging”

Behaalde resultaten

 • Realisatie Leer- en Sportpark de Langeleegte
 • Modernisering Zwembad Tropiqua
 • Renovatie Sorghvliethal
 • Nieuwbouw gymlokaal de Hoogkamp
 • Nieuwbouw dojo aan stadion de Langeleegte
 • Vervanging kunstgrasvelden Wildervank
 • Upgrading Wildervanckhal
 • Deelname aan landelijke stimuleringsregelingen (BOS-impuls, Nationaal Actieplan Sport en Bewegen, Brede Impuls Combinatiefuncties, Lokaal Sportakkoord)
 • Beweegstimuleringsprogramma’s voor verschillende doelgroepen
 • Bevorderingsprogramma zwemvaardigheid (schoolzwemmen, vangnetconstructie)
 • Netwerkbijeenkomsten, sportpark overleggen, cursussen en workshopavonden voor sportverenigingen
 • Uitvoeren sportsubsidiebeleid
 • Beheer en exploitaties sportaccommodaties

Ontwikkelingen

 • Vergrijzing
 • Toenemende vraag zelfredzaamheid
 • Toename overgewicht
 • Toename digitalisering en individualisering
 • Er wordt minder én eenzijdiger bewogen
 • Afname beweegvaardigheid
 • Toename kosten jeugdzorg
 • Vanaf 2023 verplicht 2 klokuren bewegingsonderwijs basisschool
 • Toename van sporten bewegen in openbare ruimte, anders en ongeorganiseerde sport
 • Vitaliteit van sportverenigingen onder druk
 • Maatschappelijke functie van sportverenigingen steeds belangrijker
 • Hogere verwachtingen en kwaliteitseisen sportaccommodaties door gebruikers en sportbonden
 • Verduurzaming Sport

Ambities

 • Sportverenigingen zijn vitaal en toekomstbestendig
 • Het sportklimaat wordt als veilig ervaren
 • Sporten en bewegen gebeurt in een gezonde omgeving
 • Meer aandacht voor ongeorganiseerde en anders georganiseerde sporten
 • Openbare ruimtes nodigen uit tot bewegen
 • Kinderen en jongeren worden vaardiger in bewegen
 • Inzet basisonderwijs wekelijks twee uren gymonderwijs door vakleerkracht
 • Senioren voelen zich door beweging lichamelijk en mentaal fitter
 • Inwoners met een beperking ervaren geen belemmeringen bij deelname aan sport- en beweegactiviteiten
 • Door de inzet van sport en bewegen in sociaal domein worden zorgkosten bespaard
 • Een optimale (motorische) ontwikkeling door een brede de inzet van de ASM methodiek
 • Voldoende, veilige, duurzame en kwalitatief goede binnensportaccommodaties
 • Tropiqua behoudt de regionale attractieve waarde en de bezoekersaantallen blijven stabiel
 • Instandhouding buitensportaccommodaties en bevordering van multifunctioneel gebruik en multisporten
 • Behoud van kwalitatief voldoende groene sportvelden
 • Adviseren en ondersteunen in toekomstbestendigheid geprivatiseerde clubgebouwen (duurzaamheid en multifunctioneel gebruik)
 • Een (sport)klimaat voor een de optimale talentontwikkeling
 • Veendam sportief op de kaart en inwoners in beweging door aansprekende sportevenementen

Topsport, talentontwikkeling en evenementen

 • Stimuleren van veelzijdig bewegen
 • Lokale sporttalenten een podium geven
 • Samenwerken met onderwijs
 • Ondersteunen en stimuleren sportevenementen
 • Aanbieden scholingen ASM
 • Plan uitwerken gemeentelijke sportverkiezingen
 • Samenwerking met Alfa College uitbouwen en structureel voorzetten
 • Evenementensubsidies verstrekken en meedenken over maatschappelijke meerwaarde

Accommodaties

 • Meerjarenonderhoudsplanning opstellen en vervangingen uitvoeren
 • Bewaken van de kwaliteit en toekomstbestendigheid (duurzaamheid)
 • Multifunctioneel gebruik stimuleren
 • Keurmerk Veilig & Schoon en Certificaat sporthallen
 • Routekaart verduurzaming sport
 • Onderhoud sportvelden volgens Green Deal
 • Samenwerking onderwijs en sportverenigingen bevorderen
 • Meedenken in plannen voor multifunctionele accommodaties
 • Energiescans verenigingen

Sportstimulering

 • Ondersteunen sportverenigingen
 • Werken aan een veilig sportklimaat
 • Aan de slag met de gezonde sportomgeving
 • Ongeorganiseerde en anders georganiseerde sporten meer betrekken
 • Openbare ruimtes inzetten voor sportstimulering
 • Meten beweegniveau kinderen en stimuleren motorische ontwikkeling
 • Senioren laagdrempelig in beweging
 • Voldoende beweegmogelijkheden mensen met beperking
 • Onderzoek sport als middel sociaal domein
 • ASM methode introduceren
 • Netwerkbijeenkomsten en scholingen
 • Periodieke nieuwsbrief en website Veendam Beweegt
 • Vertrouwenscontactpersoon en Verklaring Omtrent Gedrag voor vrijwilligers
 • Rookvrij, gezonde sportkantines, verantwoord alcoholbeleid
 • Totaal beweegaanbod op www.veendambeweegt.nl
 • Beweegactiviteiten openbare ruimte en scholingen (ASM)
 • Realisatie openbare beweegplekken (2 Skills Gardens LSP)
 • Monitoringsinstrument beweegniveau kinderen (MQ Scan) en beweegprogramma’s
 • Gezond en Fit Ouder worden en beweegkalender senioren
 • Sportkennismakingslessen speciaal onderwijs en ondersteuning uniek beweegaanbod
 • Jeugdzorgvragen inventariseren en onderzoek naar preventieve programma’s
 • Scholingen ASM