Sociale Veiligheid

Sociale veiligheid in de sport betreft het waarborgen van een omgeving waarin sporters, coaches, vrijwilligers en toeschouwers zich veilig en gerespecteerd voelen. Het doel is om een sportklimaat te creëren waar iedereen, ongeacht leeftijd, geslacht, afkomst of niveau, met plezier kan sporten zonder angst voor intimidatie, discriminatie of ander ongewenst gedrag.

Convenant Sociale Veiligheid

In september 2023 is het onderzoek naar de sociale veiligheid onder de sport- en beweegaanbieder in de gemeente Veendam begonnen. Als resultaat uit het onderzoek is het Convenant Sociale Veiligheid opgesteld. Om aan te sluiten bij het Convenant moet de sport- en beweegaanbieder voldoen aan de onderstaande vijf voorwaarden of de intentie hebben om deze op termijn te behalen.

Op vrijdag 24 mei 2024 hebben meerdere sport- en beweegaanbieders het Convenant Sociale Veiligheid ondertekend. Met deze handtekening erkennen zij het belang van het handhaven en bevorderen van een sportieve cultuur binnen hun eigen organisaties en in de bredere gemeenschap. Door zich aan te sluiten bij dit convenant, verbinden de aanbieders zich ertoe om actief te werken aan het implementeren, handhaven en toepassen van een intern beleid gericht op sportiviteit en respect. De afspraken van het convenant vormen hierbij de leidraad.

Voorwaarden Convenant Sociale Veiligheid

Benoemen vertrouwenscontactpersoon (VCP)

De sport- en beweegaanbieder heeft en VCP (vertrouwenscontactpersoon) of heeft de intentie om deze voorwaarde op termijn te behalen.

Een vertrouwenscontactpersoon is een persoon binnen een organisatie of gemeenschap die beschikbaar is voor anderen om vertrouwelijk mee te praten over problemen, conflicten of andere zaken die hen bezighouden. Ze bieden een luisterend oor, advies en ondersteuning en kunnen indien nodig doorverwijzen naar professionele hulpverleners.

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

De sport- en beweegaanbieder heeft voor haar bestuur en voor haar trainers een VOG of heeft de intentie om dit op termijn te behalen.

Een VOG is een Verklaring Omtrent het Gedrag, een document van de overheid dat aangeeft of iemand strafbare feiten heeft gepleegd die relevant kunnen zijn voor bepaalde functies. Het wordt vaak gebruikt bij in organisaties om de betrouwbaarheid te waarborgen, vooral in sectoren waar kwetsbare doelgroepen zijn.

De Veendam Beweegt EHBO – opfriscursus

De sport- en beweegaanbieder neemt jaarlijks deel aan de Veendam Beweegt EHBO-Opfriscursus met twee vrijwilligers;

Veendam Beweegt biedt EHBO-opfriscursussen aan vrijwilligers, waardoor ze weten hoe te handelen in noodsituaties. Dit draagt bij aan de totale veiligheid door extra fysieke veiligheid te waarborgen.

Sportmonitor Veendam Beweegt

De sport- en beweegaanbieder neemt jaarlijks deel aan de sportmonitor van Veendam Beweegt.

Veendam Beweegt zet jaarlijks (of in de twee jaar) een sportmonitor uit waarbij het thema sociale veiligheid terug komt. Zo blijft de huidige situatie goed in kaart en kan Veendam Beweegt waar nodig ondersteuning bieden.

Gedragsregels Veilig Veendam

De sport- en beweegaanbieder sluit zich aan bij de Gedragsregels Veilig Veendam en zorgt voor een zichtbare plek inpandig op de accommodatie (pagina 8).

De Gedragsregels Veilig Veendam, opgezet door Veendam Beweegt, omvatten richtlijnen voor sociale veiligheid binnen de sportgemeenschap van Veendam. Deze regels zijn van toepassing op alle betrokkenen, zoals sporters, coaches, ouders en vrijwilligers. Ze bevatten normen en waarden die respect, integriteit en een veilige omgeving bevorderen.

Kennisproduct sociale veiligheid

Sociale veiligheid is een actueel maatschappelijk thema binnen de sport. Het belang van een veilige sportomgeving, waar iedereen zich welkom en beschermd voelt, wordt steeds meer erkend. Verschillende maatregelen worden genomen om een veilig sportklimaat te creëren of te verbeteren. In het onderstaande kennisproduct over sociale veiligheid worden deze maatregelen uitgebreid beschreven.

Link naar kennisproduct: Kennisproduct Sociale Veiligheid