Lokaal Sportakkoord Veendam Beweegt

In het voorjaar van 2020 is samen met lokale sportaanbieders en maatschappelijke partners een Lokaal Sportakkoord Veendam opgesteld. Nog even in het kort. Een Lokaal Sportakkoord is een set afspraken tussen de gemeente, lokale sportaanbieders, maatschappelijke partners en eventueel het bedrijfsleven over sport en bewegen in de nabije toekomst. In de gemeente Veendam is gekozen om van 2020 tot en met 2022 te werken aan drie ambities:

1. Deelakkoord 1: Inclusief sporten & bewegen
Inwoners in de gemeente veendam ervaren geen enkele maatschappelijke, financiële, medische of andersoortige drempel om te sporten en/of te bewegen, voor iedereen is er toegang tot passend sport- en beweegaanbod. 

2. Deelakkoord 2: Jeugd vaardig in beweging
Kinderen en jongeren in de gemeente Veendam zijn vaardiger in bewegen, doordat zij vaker in beweging zijn, door deelname een aansprekende sport- en beweegactiviteiten, verzorgd door kundige begeleiding. 

3. Deelakkoord 3: Vitale sportaanbieders
Sportverenigingen in de gemeente Veendam zijn sociale actieve en toekomstbestendige clubs met voldoende leden en kwalitatief geschoold kader, die waar mogelijk samenwerken op het gebeid van kennisdeling en clubontwikkeling. 

Het Lokaal Sportakkoord Veendam kunt u downloaden door op deze link te klikken. Voor het uitvoeren van de ambities is voor 2020, 2021 en 2022 een budget van € 20.000 per jaar beschikbaar. Voor het jaar 2021 is in verband met de coronamaatregelen dit budget verdubbeld.

Werkwijze 2021

Omdat de huidige coronamaatregelen nog steeds weinig ruimte geven om bijeenkomsten te organiseren per deelthema en gezamenlijk projecten/activiteiten te organiseren is de werkwijze voor 2021 op dit moment gelijk aan 2020. Deze werkwijze is besproken met een selecte kerngroep. 

In deze kerngroep is besloten om het uitvoeringsbudget 2021 deels via subsidieaanvragen verdelen. Dit gebeurt in 2 periodes: 1x in het voorjaar en 1x in het najaar. Wanneer u een organisatie bent gevestigd in de gemeente Veendam en een bijdrage kunt leveren aan de uitvoering van één van de ambities dan kunt u een uitvoeringssubsidie 2021 aanvragen. U kunt alleen een aanvraag indienen als u in de vorige ronde geen subsidie heeft ontvangen. Voorwaarde voor de subsidie is dat het om activiteiten moet gaan die door de subsidie worden opgestart en ook daarna zonder subsidie kunnen doorlopen. De aanvraagronde voor het voorjaar is inmiddels gesloten.

Kerngroep Sportakkoord Veendam

Om uitvoering te geven aan het sportakkoord is een kerngroep gevormd. In de kerngroep zijn verschillende verenigingen vertegenwoordigd. Deze kerngroepleden vertegenwoordigen niet hun eigen organisaties, maar denken mee voor de totale sportsector.
De kerngroep is verantwoordelijk voor de uitvoering van de gestelde ambities en beoordeelt de subsidieaanvragen*. 

De stuurgroep bestaat op dit moment uit:

 • Derk van der Laan, vv Wildervank
 • Heleen Spelde, ZPC THOR/ Fysiotherapie Torenstraat
 • Aukje de Jong, SV Clias
 • Bjarne Schutt, Volleybalvereniging Flash
 • Medewerker team sport, gemeente Veendam

* Als een kerngroep lid zelf direct betrokken is bij een subsidieaanvraag dan zal hij/zij niet bij de beoordeling van de aanvraag betrokken worden.  

Toetsingscriteria uitvoeringssubsidie 2021

 1. De aanvrager is een organisatie gevestigd in de gemeente Veendam. 
 2. De aanvrager heeft in de vorige subsidieronde geen aanvraag voor subsidie toegekend gekregen.
 3. De aanvraag past binnen minimaal één van de drie gekozen ambities.
 4. De aanvraag wordt gebruikt voor  nieuw sport- en beweegaanbod, uitbreiding/verbetering van bestaand aanbod of levert op een andere manier een bijdrage aan de beweegstimulering van inwoners uit de gemeente Veendam. 
 5. De aanvraag is voor een activiteit die ook na verkrijgen van subsidie (dus ook zonder subsidie) kan blijven bestaan.
 6. De aanvraag kan niet gedaan worden voor alleen hardware/materialen. Wel kan er een aanvraag gedaan worden voor een project waarbinnen (klein)materiaal moet worden aangeschaft om het project mogelijk te maken.
 7. De aanvraag is voor 31 mei 2021 ingediend en volledig ingevuld via het aanvraagformulier.
 8. De aanvraag wordt onderbouwd door een ingevulde begroting, deze voegt u als bijlage toe aan de aanvraag.

Tijdspad aanvraag uitvoeringssubsidie 2021

 • Subsidieaanvragen voor voorjaar 2021 moeten vóór maandag 31 mei 2021 ingediend zijn.
 • De aanvragen worden digitaal behandeld door de kerngroep.
 • U ontvangt voor 1 juli 2021 bericht of de subsidie (gedeeltelijk) wordt toegekend.
 • De uitbetaling vindt plaats in juli 2021 
 • Na afloop is de ontvanger een verantwoording verschuldigd aan de stuurgroep over de besteding van de ontvangen subsidie 2021. Voor 1 oktober 2021 levert u een filmpje van de activiteit aan, die ook gebruikt mag worden op social media/internet. Verder levert u een eindafrekening met betalingsbewijzen in bij de stuurgroep.

Contactgegevens

Bij vragen kunt u contact opnemen met team sport door te mailen naar veendambeweegt@veendam.nl

Uitvoeringssubsidie 2021 aanvragen

Op dit moment is de aanvraag gesloten. In het najaar zal er een nieuwe aanvraagronde komen.