Lokaal Sportakkoord Veendam Beweegt

In het voorjaar van 2020 is samen met lokale sportaanbieders en maatschappelijke partners een Lokaal Sportakkoord Veendam opgesteld. Nog even in het kort. Een Lokaal Sportakkoord is een set afspraken tussen de gemeente, lokale sportaanbieders, maatschappelijke partners en eventueel het bedrijfsleven over sport en bewegen in de nabije toekomst. In de gemeente Veendam is gekozen om van 2020 tot en met 2022 te werken aan drie ambities:

1. Deelakkoord 1: Inclusief sporten & bewegen
Inwoners in de gemeente veendam ervaren geen enkele maatschappelijke, financiële, medische of andersoortige drempel om te sporten en/of te bewegen, voor iedereen is er toegang tot passend sport- en beweegaanbod. 

2. Deelakkoord 2: Jeugd vaardig in beweging
Kinderen en jongeren in de gemeente Veendam zijn vaardiger in bewegen, doordat zij vaker in beweging zijn, door deelname een aansprekende sport- en beweegactiviteiten, verzorgd door kundige begeleiding. 

3. Deelakkoord 3: Vitale sportaanbieders
Sportverenigingen in de gemeente Veendam zijn sociale actieve en toekomstbestendige clubs met voldoende leden en kwalitatief geschoold kader, die waar mogelijk samenwerken op het gebeid van kennisdeling en clubontwikkeling. 

Het Lokaal Sportakkoord Veendam kun je downloaden door op deze link te klikken. Voor het uitvoeren van de ambities is voor 2020, 2021 en 2022 een budget van € 20.000 per jaar beschikbaar. Voor het jaar 2021 is in verband met de coronamaatregelen dit budget verdubbeld.

Kerngroep Sportakkoord Veendam

Om uitvoering te geven aan het sportakkoord is een kerngroep gevormd. In de kerngroep zijn verschillende verenigingen vertegenwoordigd. Deze kerngroepleden vertegenwoordigen niet hun eigen organisaties, maar denken mee voor de totale sportsector. De kerngroep is verantwoordelijk voor de uitvoering van de gestelde ambities en beoordeelt de subsidieaanvragen*.

De stuurgroep bestaat op dit moment uit:

 • Derk van der Laan, vv Wildervank
 • Heleen Spelde, ZPC THOR/ Fysiotherapie Torenstraat
 • Aukje de Jong, SV Clias
 • Bjarne Schutt, Volleybalvereniging Flash
 • Ellin Pelgrim, beleidsmedewerker team sport, gemeente Veendam

*Als een kerngroep lid zelf direct betrokken is bij een subsidieaanvraag dan zal hij/zij niet bij de beoordeling van de aanvraag betrokken worden.

Werkwijze 2022

In de kerngroep is besloten om het uitvoeringsbudget van 2022 wederom deels via subsidieaanvragen te verdelen. De coronacrisis heeft ook vele gevolgen met betrekking tot de sportwereld. Veel clubs zijn bijvoorbeeld leden kwijtgeraakt en deze subsidie kan gebruikt worden om het bestaande aanbod te verbeteren/uit te breiden. Wanneer u een organisatie bent gevestigd in de gemeente Veendam en een bijdrage kunt leveren aan de uitvoering van één van de ambities dan kunt u een uitvoeringssubsidie aanvragen. Meer informatie over de toetsingscriteria en het tijdspad vindt u hieronder.

Toetsingscriteria uitvoeringssubsidie 2022

 1. De aanvrager is een organisatie gevestigd in de gemeente Veendam.
 2. De aanvraag past binnen minimaal één van de drie gekozen thema’s.
 3. De aanvraag wordt gebruikt voor nieuw sport- en beweegaanbod, uitbreiding/verbetering van bestaand aanbod of levert op een andere manier een bijdrage aan de beweegstimulering van inwoners uit de gemeente Veendam.
 4. De aanvraag is voor 31 maart 2022 ingediend en volledig ingevuld via het aanvraagformulier.
 5. De aanvraag wordt onderbouwd door een ingevulde begroting, deze voegt u als bijlage toe aan de aanvraag.

Tijdspad aanvraag uitvoeringssubsidie 2022

 • Subsidieaanvragen 2022 moeten voor donderdag 31 maart 2022 ingediend zijn.
 • De aanvragen worden behandeld in het kerngroep overleg van week 14.
 • U ontvangt uiterlijk 8 april 2022 bericht of de subsidie (gedeeltelijk) wordt toegekend.
 • De uitbetaling vindt plaats in april 2022.
 • Na afloop is de ontvanger een verantwoording verschuldigd aan de stuurgroep over de besteding van de ontvangen subsidie 2022. Voor 1 december 2022 levert u een inhoudelijk verslag en een eindafrekening met betalingsbewijzen in bij de kerngroep.

Uitvoeringssubsidie 2022 aanvragen

U kunt een aanvraag voor een uitvoeringssubsidie indienen door dit aanvraagformulier volledig in te vullen en in te dienen voor donderdag 31 maart 2022.