Beleidsregels Subsidieverlening sport

Doel:

Stellen van regels voor het verstrekken van subsidies aan sportactiviteiten die bijdragen aan het verbeteren van sportbeoefening en sportbeleving in de gemeente Veendam.

Wettelijke grondslagen: Artikelen 1:3, vierde lid, 3:42, titel 4.3 en titel 4.4.
van de Algemene wet bestuursrecht (Awb);
Algemene Subsidieverordening Gemeente Veendam

Datum inwerkingtreding: 1 januari 2012.

Beleidsregels subsidies sport gemeente Veendam 2012

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veendam

Gelet op de artikelen 1:3, vierde lid, 3:42, titel 4.3 en titel 4.4. van de Algemene wet
bestuursrecht (Awb);

Gelet op de bepalingen van de Algemene Subsidieverordening gemeente Veendam 2012

Besluit vast te stellen de:

Beleidsregels Subsidies sport 2012

luidende als volgt:

Artikel 1. Bevoegdheid college

Het college besluit met in achtneming van de Algemene subsidieverordening 2013 en deze beleidsregels over het verstrekken van eenmalige en jaarlijkse subsidies op het gebied van sport.

Artikel 2. Doelstelling

Subsidies sport hebben tot doel het vergroten van de participatie middels breedte
sportactiviteiten. Sporten werkt preventief tegen verschillende volksziekten en draagt
daarmee bij aan de volksgezondheid van de inwoners van Veendam.

Artikel 3. Aanvrager

 1. De aanvrager is een bij de Kamer van Koophandel ingeschreven rechtspersoon.
 2. Indien de aanvrager een sportvereniging is, moet deze zijn aangesloten bij de
  NOC/NSF.
 3. De aanvrager of diens lokale afdeling is gevestigd in de gemeente Veendam of heeft
  een werkgebied waar de gemeente Veendam onderdeel van uitmaakt.

Artikel 4. Toetsingscriteria

 1. Aanvragen worden getoetst aan de hand van de volgende criteria:
  a. de mate waarin de activiteit bijdraagt aan het verbeteren van sportbeoefening
  en sportbeleving in de gemeente;
  b. de mate waarin de activiteit iets toevoegt aan het sportaanbod in de
  gemeente;
  c. bij eenmalige activiteiten: de mate waarin sprake is van diversiteit van het
  aanbod;
  d. de mate waarin de deelnemers of bezoekers een redelijke financiële bijdrage
  leveren in het betalen van de kosten.
 2. De mate waarin de aanvraag voldoet aan de criteria in lid 1. bepaalt de waardering.
  Bij gelijke waardering bepaalt het tijdstip van ontvangst van de volledige
  subsidieaanvraag de prioritering.

Artikel 5. Subsidiabele kosten

 1. Voor eenmalige subsidies, zoals bedoeld in artikel 1. lid b. van de Algemene Subsidieverordening zijn de kosten van de projectbegroting van de rechtspersoon subsidiabel, voor zover de begrotingsposten verband houden met de beoefening en beleving van sportactiviteiten.
 2. Voor jaarlijkse subsidies, zoals bedoeld in artikel 1. lid d, van de Algemene Subsidieverordening zijn de kosten van de jaarlijkse begroting van de rechtspersoon subsidiabel, voor zover de begrotingsposten verband houden met de beoefening en beleving van sportactiviteiten.

Artikel 6. Eisen ten aanzien van de aanvraag

De aanvraag moet voldoen aan de volgende eisen:

 1. Voldoen aan de doelstelling;
 2. De reserves van aanvrager zijn niet meer dan 20% van begroting van de aanvrager.
 3. Voor verenigingen met eigen accommodaties gelden toegestane reserves volgens bijgevoegde tabel.

Artikel 7. Subsidiebedrag

Voor te ontvangen subsidiebedragen wordt verwezen naar de tarieventabel in de bijlage.

Artikel 8. Subsidieplafond

 1. De gemeenteraad bepaalt conform artikel 4. van de Algemene Subsidieverordening jaarlijks het subsidieplafond.
 2. Het college van B&W bepaalt jaarlijks, door vaststelling van de tarieventabel, de wijze waarop het subsidiebedrag wordt verdeeld;
 3. Bij uitputting van het budget bepaalt de prioritering op basis van artikel 4. van de
  Algemene Subsidieverordening welke aanvragen worden toegekend.

Artikel 9. Hardheidsclausule

 1. Het college kan in bijzondere gevallen – ten gunste van de aanvrager – besluiten af te wijken van de bepalingen van deze beleidsregels, indien toepassing van deze
  beleidsregels tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.
 2. In alle gevallen waarin deze beleidsregels niet voorzien beslist het college.

Artikel 10. Inwerkingtreding

Deze beleidsregels treden – na behoorlijk te zijn bekendgemaakt – met terugwerkende kracht in werking op 1 januari 2012.

Artikel 11. Citeertitel

Deze beleidsregels kunnen worden aangehaald als de “Beleidsregels subsidies sport
Veendam 2012”.

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester
en wethouders van de gemeente Veendam d.d.
De secretaris, De burgemeester

A. Castelein A. Meijerman


BIJLAGE (TARIEVENTABEL)


Het subsidiebedrag wordt als volgt berekend:

A. EENMALIGE SUBSIDIES

 • Evenementensubsidies: maximaal 65% van het exploitatietekort, met een maximum van 1.500 euro.

B. JAARLIJKSE SUBSIDIES

De jaarlijkse exploitatiesubsidies worden verdeeld in 3 categorieën:

 • Gebruikers van binnensportaccommodaties; subsidie bedrag is maximaal 30% van de te betalen accommodaties kosten tot een maximum van €2380,-
 • Gebruikers van buitensportaccommodaties; subsidie bedrag op basis van ledenaantallen met een maximum van €2380,-.
 • Overig; op basis van ledenaantallen.


Bijlage Toelichting activiteit artikel 4

Toelichting bij 4: het kan gaan om concreet aan te duiden activiteiten, zoals de aanschaf en het in gebruik nemen van een zonnepaneel, het organiseren van een evenement, het in stand houden van een bibliotheek of een museum.

Het kan ook gaan om activiteiten die op zichzelf niet zo goed concreet te omschrijven zijn maar wel aan te duiden zijn in termen van de beleidsdoelen, of waarvan de gemeente het aan de creativiteit van de subsidieaanvrager wil overlaten hoe hij dat doel wil bereiken. Voorbeeld van mogelijke formulering: Activiteiten die bijdragen aan het vergroten van de kwaliteit van het vrijwillig kader van de vereniging …………; activiteiten die bijdragen aan de participatie van ouderen/jongeren/etc. aan …….